Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, scriba (secretaris), ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen van onze gemeente. De predikant neemt deel aan de vergaderingen van de kerkenraad. De kerkenraad vergadert 10 keer per jaar. De vergaderingen worden voorbereid door het moderamen, bestaande uit Josha Veger (voorzitter), Desiree Bosch (scriba), Evert Jan Veldman (predikant), Annie van Zanten (ouderling-kerkrentmeester) en Lida Duzink (diaconie).

De kerkenraad is afgeleid uit het nieuwe testament waar de ambten worden genoemd. Er waren oudsten met verantwoordelijkheid voor het zuiver houden van de Kerk (leer en leven) en oudsten die bovendien het Woord moesten bedienen. De ambten van ouderling en diaken zijn al door de apostel Paulus ingesteld. Na hervorming vanuit de katholieke kerk werden door Johannes Calvijn ambten ingesteld.