Cantorij

De cantorij van de Nieuwe Kerk bestaat uit ongeveer 25 zangers. De cantorij heeft in de gemeente een ondersteunende, versierende en verkondigende rol. Elke tweede zondag van de maand verleent de cantorij haar medewerking aan de morgendienst in de Nieuwe kerk. Daarnaast werkt de cantorij een à twee keer per jaar mee aan de cantatediensten die elke eerste zondag van de maand om 17.00 uur in de Nieuwe Kerk worden gehouden.

cantorij

Repetities
De repetities van de cantorij zijn elke woensdagavond. Van 20.00 tot 22.00 uur in de cantorijkamer, boven de consistorie.

Meezingen in de cantorij?
Nieuwe leden, met name sopranen, alten en tenoren zijn van harte welkom.
Belangstellenden kunnen geheel vrijblijvend een repetitie bijwonen. Wanneer je lid wilt worden van de cantorij word je na drie repetities gevraagd om voor te zingen, waarna de cantor beslist over de toelating.

Over een eventueel lidmaatschap kun je contact opnemen met de voorzitter van de cantorij.

  • Mannes Hofsink (cantor) – tel. 06 48 93 14 55
  • Linda Rijks (voorzitter) – tel. 06 46 37 72 43
  • Rita Berghuis (secretaris), e-mail ritaberghuisensing@gmail.com
  • Joke Riemersma (penningmeester)
  • Irene van Huis (bibliothecaris)

Donateurschap
Wie de cantorij van de Nieuwe kerk een warm hart toedraagt kan ons steunen door donateur te worden. Daartoe kun je je bijdrage storten op NL02INGB0001173975 t.n.v. Kerkmuziekgemeenschap Cantorij Nieuwe Kerk.

Morgendiensten
De cantorij studeert onbekende liederen met de gemeente in. Vaste liturgische onderdelen (zoals het Kyrie en Gloria en bepaalde tafelgebeden) worden in beurtzang met de gemeente en de voorganger gezongen, psalmen en gezangen met meer strofen worden in wisselzang uitgevoerd, waarbij de cantorij vaak meerstemmige zettingen ten gehore brengt. Bovendien klinken regelmatig motetten (meerstemmig gezongen Schriftgedeelten), koralen en andere passende muziek in deze diensten.

Cantatediensten  en passiemuziek
De cantorij werkt aan de opbouw van een breed repertoire kerkmuziek van componisten als Gabriëli, Goudimel, Schütz, Buxtehude, Bach, Duruflé en Rutter. Muziek van deze componisten, die minder geschikt is voor de eredienst wordt uitgevoerd tijdens de maandelijkse cantatediensten.  Op Goede Vrijdag wordt door de cantorij oude of modernere passiemuziek ten gehore gebracht.

Christmas Carols
Ieder jaar geeft de cantorij op de zondag voor Kerst een sfeervol concert waarin Christmas Carols  vaak in wisselzang met de aanwezigen ten gehore worden gebracht. Een traditie van meer dan 25 jaar.